Szkoła Podstawowa EuroSzkoła
pracuje zgodnie ze standardami i programami
wypracowanymi przez Instytut Dobrej Edukacji.

Aktualności

Tutaj znajdują się wszystkie aktualne wiadomości.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

 1. Warunki ubiegania się o kartę rowerową:

Do egzaminu na kartę rowerową może przystąpić uczeń naszej szkoły, który ukończył 10 lat.

Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia (wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły).

W przypadku braku podpisu – zgody rodzica/opiekuna lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

Uczeń przed przystąpieniem do egzaminów i zajęć praktycznych musi przedłożyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stwierdzające, że potrafi jeździć rowerem i nie istnieją przeciwwskazania do jazdy rowerem oraz przeprowadzenia egzaminu (wzór dokumentu dostępny w sekretariacie szkoły).

 1. W zakresie umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej, uczeń :
 2. a) przestrzega przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz interpretuje znaki i sygnały drogowe dotyczące pasażera, pieszego oraz kierującego rowerem i innymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym:
 • klasyfikuje uczestników ruchu drogowego oraz przedstawia prawa i obowiązki ich dotyczące,
 • definiuje najważniejsze pojęcia związane z ruchem drogowym (w szczególności pojęcie drogi, elementy i rodzaje drogi, pojazdy i ich rodzaje),
 • charakteryzuje podstawowe manewry w ruchu drogowym,
 • interpretuje zasady ruchu drogowego obowiązujące na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowo-drogowych,
 • uzasadnia konieczność oraz wskazuje okoliczności stosowania zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
 • wyjaśnia sposób zachowania się w miejscu wypadku drogowego i potrafi przekazać odpowiednim służbom informację o wypadku,
 • opisuje następstwa wypadków drogowych,
 • rozróżnia znaki drogowe pionowe, poziome i sygnały drogowe oraz objaśnia ich znaczenie,
 • interpretuje sygnały nadawane przez osoby uprawnione do kierowania ruchem oraz określa hierarchię ważności znaków i sygnałów;

 

 1. b) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pasażer, pieszy i rowerzysta:

 

 • wyjaśnia potrzebę stosowania i konsekwencje niestosowania środków bezpieczeństwa przez pieszego (elementy odblaskowe), kierowcę i pasażerów w pojazdach samochodowych (w szczególności: pasy bezpieczeństwa, foteliki, zagłówki) oraz kierującego np. rowerem (kask, elementy odblaskowe i inne),
 • omawia zasady zachowania się na przystankach i w środkach publicznego transportu zbiorowego,
 • interpretuje warunki dopuszczenia do uczestnictwa w ruchu drogowym kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego,
 • dysponuje wiedzą teoretyczną dotyczącą bezpiecznego poruszania się rowerem, potrzebną do przystąpienia do egzaminu w zakresie karty rowerowej,
 • posiada umiejętność jazdy rowerem – w przypadku ubiegania się o kartę rowerową,
 • korzysta w sposób świadomy z elementów podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • respektuje nakazy i zakazy obowiązujące pasażera, pieszego, kierującego rowerem oraz innymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym,
 • przedstawia konsekwencje korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, podczas kierowania rowerem i innymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym,
 • przyjmuje postawę szacunku wobec innych uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i starszych;

 

 1. c) konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

 

 • rozpoznaje i klasyfikuje układy techniczne roweru ze względu na ich budowę i funkcję, jaką pełnią,
 • kontroluje i reguluje elementy roweru wpływające na bezpieczeństwo jazdy,
 • wymienia obowiązkowe i zalecane wyposażenie roweru oraz wyjaśnia konieczność utrzymywania go w sprawności technicznej.
 1. Egzamin teoretyczny.

Egzamin teoretyczny odbywa się w Szkole Podstawowej Euroszkole w sali wyznaczonej przez dyrektora szkoły w formie testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 80% prawidłowych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 35 minut.

 1. Egzamin praktyczny.

Do egzaminu praktycznego można przystąpić wyłącznie po uprzednim zaliczeniu egzaminu teoretycznego. Miejsce egzaminu zostaje wyznaczone na terenie ZORD w Koszalinie.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

 • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • jazda do przodu po prostej i łukach,
 • jazda po łukach w kształcie cyfry 8,
 • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
 • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
 • prawidłowe poruszanie się po skrzyżowaniach, w tym przy przecinających się kierunkach ruchu,
 • prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak:

          – skręt w prawo i w lewo,

          – omijanie,

          – zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu,

          – włączanie się do ruchu.

ZA PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO ODPOWIADA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY.

 1. Termin egzaminu na kartę rowerową.

Uczeń może w roku szkolnym podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego jedynie w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły ustala terminy egzaminów teoretycznych i praktycznych w ciągu roku szkolnego, po zrealizowaniu w klasie 4 materiału wymaganych przepisami prawa.

 1. Wydawanie karty rowerowej.

Po spełnieniu wszystkich wymogów uczniowi szkoły podstawowej kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia zdania egzaminu praktycznego, po spełnieniu przez ucznia wszystkich wymogów formalnych.

 1. Rejestr wydanych kart rowerowych.

W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych, zaś informacje o uzyskaniu przez ucznia karty rowerowej przechowywane są do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty rowerowej szkoła wystawia duplikat karty na pisemny wniosek rodzica.

 

 

 

 

 


Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w rządowym programie Laboratoria Przyszłości. Nasi Uczniowie będą mogli korzystać z wielu wspaniałych pomocy naukowych.
Od początku istnienia EuroSzkoły kładziemy nacisk na rozwój kreatywności i nieszablonowego myślenia. Staramy się, aby nauka była atrakcyjna i pozwalała Uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań. Umożliwiamy Im to nie tylko podczas lekcji, ale także w ramach różnych pozalekcyjnych aktywności, wycieczek czy kół zainteresowań. Teraz mamy możliwość wspólnie z naszymi Uczniami wejść na jeszcze wyższy poziom doświadczania otaczającego nas świata – a to wszystko dzięki eksperymentom z fizyki i chemii, modelom przybliżającym świat fauny i flory, kolorowym planszom edukacyjnym, klockom pozwalającym rozwijać wyobraźnię i innym pomocom dydaktycznym.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć na naszym Facebooku —>
EuroSzkołaPrzedstawiamy Państwu program Dnia Otwartych Drzwi w Euroszkole 🥳
To tylko część atrakcji, które będą czekały na naszych gości w dniu 25 marca (sobota) od godziny 10:00. Serdecznie zapraszamy 😊

REKRUTACJA

Drodzy Rodzice,
Trwa rekrutacja do Szkoły Podstawowej EuroSzkoła. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 25 marca. Szczegóły wydarzenia pojawią się wkrótce- zachęcamy do obserwowania nas na naszym Facebooku.
Aby dołączyć do nas już dzisiaj wystarczy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Online, odwiedzić nas osobiście lub skontaktować się z nami pod numerem 884 865 745

Z ŻYCIA EUROSZKOŁY…

Od rozpoczęcia roku szkolnego minęło dopiero nieco ponad dwa miesiące…a w Euroszkole już tyle się wydarzyło! Zachęcamy do obejrzenia krótkiego podsumowania z życia naszej szkoły. Po więcej zdjęć, materiałów i informacji zapraszamy na naszego Facebooka – Szkoła Podstawowa EuroSzkoła w Koszalinie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rekrutacja uzupełniająca

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice,
Prosimy o zapoznanie się w wewnątrzszkolną instrukcją oraz najważniejszymi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Więcej informacji– tutaj !

REKRUTACJA 2022/2023

Drodzy Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły podczas dni otwartych, które odbędą się w terminach wskazanych na plakacie.
Serdecznie zapraszamy 🙂

AKCJA REKRUTACJA!

Strony: 1 2